Conference

[C1] All Your GPS Are Belong To Us: Towards Stealthy Manipulation of Road Navigation Systems [paper]

Kexiong (Curtis) Zeng, Shinan Liu, Yuanchao Shu, Dong Wang, Haoyu Li, Yanzhi Dou, Gang Wang and Yaling Yang. 27th USENIX Security Symposium(USENIX Security’18), August 2018

Workshop

[W1] A Practical GPS Location Spoofing Attack in Road Navigation Scenario [paper][demo]

Kexiong (Curtis) Zeng, Yuanchao Shu, Shinan Liu, Yanzhi Dou and Yaling Yang. 18th ACM Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (Hotmobile’17), Feb. 2017

Journal

[J1] Investigations on the local structures of Cu2+ at various BaO concentrations in 59B2O3-10K2O-(30x)ZnO-xBaO-1CuO glasses [paper]

Jiarui Jin, Shaoyi Wu, Jian Hong, Shinan Liu, Minxian Song, Baohua Teng, Minghe Wu. Philosophical Magazine, 97:31, 2858-2870, July. 2017

Poster

[Po1] Security Analysis of Multi-Sensor Fusion based Localization in Autonomous Vehicles

Junjie Shen, Jun Yeon Won, Shinan Liu, Qi Alfred Chen, Alexander Veidenbaum. Network & Distributed SystemSecurity Symposium NDSS’19 DISTINGUISHED POSTER PRESENTATION, Feb. 2019

Patent

[Pa4] A Secure Method and Device to Deliver Satellite Signal

Shinan Liu, Xin Zhou, Xibo Yang, Rui Kang, Gaoxiang Wu, Hao Du, Rui Kang, Shengzhi Qin, Sai Xu. National Institution of Intellectual Property, P. R. China

[Pa3] A Wireless Signal Classification and Detection Method and Device

Rui Kang, Shinan Liu, Xin Zhou, Hao Du, Xibo Yang, Sai Xu, Shengzhi Qin, Gaoxiang Wu. National Institution of Intellectual Property, P. R. China, L 2017 2 1275895.5

[Pa2] A Satellite Signal Classification and Detection Method and Device

Shengzhi Qin, Xibo Yang, Sai Xu, Xin Zhou, Rui Kang, Shinan Liu, Gaoxiang Wu, Hao Du. National Institution of Intellectual Property, P. R. China, L 2017 1 0478901.

[Pa1] A Software-Defined Wireless Signal Reception Device and System

Hao Du, Rui Kang, Gaoxiang Wu, Sai Xu, Shinan Liu, Shengzhi Qin, Xibo Yang, Xin Zhou. National Institution of Intellectual Property, P. R. China, ZL 2017 2 1090307.0, March, 2018.